top of page
  • ppamorncontact

ไอเดียจากสินค้าของเรา

เฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่ง

บ้านสัตว์เลี้ยง

ของเล่นสัตว์เลี้ยง

บรรจุภัณฑ์

ส่วนประกอบ

สินค้าอื่นๆ

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เดือยไม้

11_edited_edited.jpg

เดือย/สกรูไม้กลม ผิวเรียบ ไม่มีเกลียว :: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6, 8, 10, 12, 15 มิลลิเมตร ความยาว 20-90 มิลลิเมตร

เดือยไม้กลม (ไม่มีเกลียว)

12_edited_edited.jpg

เดือย/สกรูไม้ ผิวเกลียวเป็นเส้นตรง :: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6, 8, 10, 12, 15 มิลลิเมตร ความยาว 20-90 มิลลิเมตร

เดือยไม้เกลียวตรง

13_edited_edited.jpg

เดือย/สกรูไม้ ผิวเกลียวเป็นแนวเฉียง :: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6, 8, 10, 12, 15 มิลลิเมตร ความยาว 20-90 มิลลิเมตร

เดือยไม้เกลียวเฉียง

ไม้แท่ง

S__21061708.jpg

ไม้ยางพาราแท้ รีดเส้นกลม ผิวเรียบ ไม่มีเกลียว :: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6, 8, 10, 12, 15 มิลลิเมตร ความยาว 200-900 มิลลิเมตร

ไม้แท่งกลม (ไม่มีเกลียว)

S__15351974.jpg

ไม้ยางพาราแท้ รีดเส้นกลม ผิวเกลียวเป็นเส้นตรง :: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6, 8, 10, 12, 15 มิลลิเมตร ความยาว 200-900 มิลลิเมตร

ไม้แท่งเกลียวตรง

S__15351996.jpg

ไม้ยางพาราแท้ รีดเส้นกลม ผิวเกลียวเป็นแนวเฉียง :: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6, 8, 10, 12, 15 มิลลิเมตร ความยาว 200-900 มิลลิเมตร

ไม้แท่งเกลียวเฉียง

bottom of page